• darkblurbg
  Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen vzw
  Een plaats voor iedere zwemmer,
  een thuis voor recreatieve & sportieve prestaties

Club info

Reguliere zwemschool

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdag
Zeesterren 18u00 - 19u00 18u00 - 19u00
Zeepaardjes 18u00 - 19u00 18u00 - 19u00
Vissen 19u00 - 20u00 19u00 - 20u00
Piranha's 19u00 - 20u00 19u00 - 20u00
Snoeken 19u00 - 20u00 19u00 - 20u00
Dolfijnen 18u00 - 19u00 18u00 - 19u00
Haaien 18u00 - 19u00 18u00 - 19u00
Orka's 18u00 - 19u00 18u00 - 19u00

Verantwoordelijke Eline Van Ginneken

Zaterdagzwemschool

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdag
Z-zeester 17u00 - 18u00
Z-zeepaardje 17u00 - 18u00
Z-vissen 18u00 - 19u00
Piranha's 18u00 - 19u00
Dolfijnen 18u00 - 19u00
Haaien 17u00 - 18u00

Verantwoordelijke is Tom Anthonissen

Competitie

groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
C7 19-20   17-18u30   18-19u30  
C6 19-20   17-18u30   18-19u30  
C5 18-20   18u30-20 18-20 19-21 17-19
C4 18-20   18u30-20 18-20 19-21 17-19
C3 19-21 19-21 19-21 19-21 19-21 17-19
C2 19-21 19-21 19-21 19-21 19-21 17-19
C1 19-21 19-21 19-21 19-21 19-21 17-19
S3       18-20 19-21 17-18
S2       18-20 19-21 17-18
S1       18-20 19-21 17-18
wezenberg

Hoofdtrainer is Ann Clauwens
De zwemmers worden 15 min voor de training verwacht om zich om te kleden en de droogtraining aan te vatten


Recrea

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdag
Recrea 1 20u00 - 21u00 20u00 - 21u00 20u00 - 21u00
recrea 2 en 3 20u00 - 21u00 20u00 - 21u00

Verantwoordelijke is Mohamed Bouhlkrif

Start to swim - woensdag OF Donderdag

MaandagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdag
20u00 - 21u00 20u00 - 21u00

Volwassenen

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdag
21u00 - 22u00 21u00 - 22u00 21u00 - 22u00

Praktische afspraken

Zorg ervoor dat de kinderen op tijd zijn, best 5min. voor aanvang van de zwemles. Kinderen die te laat in de zwemles komen moeten zich steeds gaan verontschuldigen bij de lesgever. Kinderen die meer dan 10 min. te laat komen in de zwemles, mogen de zwemles niet meer bijwonen, tenzij een gegronde reden.
Kleedkamers worden afgesloten 5 min na de start van de zwemles en terug geopend 15 min voor de start van de volgende zwemles.

 • Kleedkamers
  • Kleedkamer 4 = jongens (GEEN ouders, vrienden, familie toegelaten, tenzij de toezichthoudende ouder)
  • Kleedkamer 3 = meisjes (GEEN ouders, vrienden, familie toegelaten, tenzij toezichthoudende ouder)
  • Kleedkamer 2 = gemengd ouder/kind (hier mogen de ouders, of broers, zussen ouder dan 12 jaar hun kind/broer/zus jonger dan 8 jaar helpen omkleden)
  • kinderen vanaf 8 jaar kleden zich om in kleedkamer 3 of 4.
  • Cabines in de kleedkamers zijn voorbehouden voor zwemlesgevers
  • er wordt NIET GEGETEN OF GEDRONKEN in de kleedkamers!
Als je later toekomt in de kleedkamers, zoek je een vrij plekje, maar je blijft van andermans kleren af!
 • zwembad
  • Meisjes zwemmen enkel in een badpak (geen bikini)
  • Jongens zwemmen enkel in een aansluitende zwembroek(short).
  • GEEN kauwgom of eten in het zwembad


Gelieve ervoor te zorgen dat alle materialen en kleding genaamtekend zijn, zo kunnen verloren/gevonden materialen en kleding terug bezorgd worden aan de rechtmatige eigenaar.

Enkele tips
- naai een naamlintje aan de zwembril
- regelmatig de vinnen en zwemplank terug naamtekenen met alcoolstiften (zichtbaarheid verminderd door de chloor)
- zwarte of donkere zwemvinnen naamtekenen met tippex (ook regelmatig herhalen)

Vermits wij regelmatig worden geconfronteerd met diefstallen dringen wij er ten zeerste op aan geen geld of waardevolle voorwerpen mee te brengen en zeker niet achter te laten in de kleedkamers.

ZOLA is niet verantwoordelijk voor gestolen en verloren voorwerpen.

Pestgedrag wordt niet getolereerd!! Als dit wordt opgemerkt moet dit gemeld worden aan een zwemlesgever of aan de vertrouwenspersoon, Leen Van den Bulck.

Ouders, vrienden, familie wachten op hun kinderen in de gang van het zwembad achter het poortje en niet in de gang van de kleedkamers.

Brochures

Volgende brochures en flyers kunnen geraadpleegd worden. Let wel je hebt Acrobat Reader nodig om deze te kunnen openen. Deze kan gratis gedownload worden via de Acrobat website.

Huis reglement

1. Clubstructuur

1.1. Juridische vorm

Zwemclub Z.OL.A.vzw is een vereniging zonder winstoogmerk. De club is opgericht in 1935. Op 29 oktober 2010 heeft een buitengewone algemene vergadering de gecoördineerde statuten goedgekeurd. Deze statuten werden neergelegd bij de Griffie van de kamer van Koophandel van het arrondissement Antwerpen. Deze statuten zijn steeds op aanvraag te verkrijgen bij de leden van de raad van bestuur. Elk lid wordt geacht deze statuten te kennen en na te leven. Hetzelfde geldt voor onderhavig huishoudelijk reglement.

1.2. Structuur
 • Z.OL.A.vzw bestaat uit werkende en toegetreden leden. Werkende leden zijn leden van de algemene vergadering. Zij hebben alle gebruikelijke rechten en plichten van een lid van een vzw. Toegetreden leden zijn alle personen die lidgeld hebben betaald, maar geen bestuursfunctie uitoefenen. De wetgever specificeert dat de rechten en plichten omschreven in de wet niet van toepassing zijn op de toegetreden leden. Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die bepaald worden in het huishoudelijk reglement.
 • De vereniging zonder winstoogmerk bestaat uit een Algemene Vergadering en een raad van bestuur.
 • Het ledenregister van de werkende leden is ter inzage op de maatschappelijke zetel van de vereniging.
 • Door aansluiting bij Z.OL.A. vzw onderschrijven alle leden de waarden van Z.OL.A. vzw
  • Respect: Elke zwemmer, ouder, trainer, lesgever, bestuurslid gedraagt zich respectvol ten opzichte van elke andere zwemmer, ouder, trainer, lesgever, bestuurslid en zwembadpersoneel.
  • Diversiteit: Bij Z.OL.A. vzw is er een plaats voor elke zwemmer en zijn ouders.
  • Sportiviteit: Z.OL.A. vzw is een thuis voor recreatieve en sportieve prestaties.
  • Pestgedrag, grensoverschrijdend gedrag, zowel fysiek, psychisch als seksueel, coachende ouders, racistische opmerkingen worden binnen Z.OL.A. vzw niet geduld.
 • Wie zich niet aan deze waarden houdt, stelt zich bloot aan sancties, gaande van een mondelinge opmerking tot verwijdering uit de club.
 • Bij Z.OL.A. vzw is een vertrouwenspersoon aangesteld in geval van problemen. Aarzel dus niet deze persoon in te schakelen
 • Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten.
 • Z.OL.A. vzw engageert zich daarom om:
  • Al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen,
  • Te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie
  • Sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden.
  • Te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen.
  • Een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt,
  • Op een gezonde en medische verantwoorde manier te sporten

2. Raad van Bestuur

 • De raad van bestuur wordt aangesteld door de algemene vergadering. De raad van bestuur roept jaarlijks de algemene vergadering samen en stelt conform de wet een jaarlijks budget op. De raad van bestuur legt dit jaarlijks budget voor het komende werkjaar ter goedkeuring voor aan deze algemene vergadering. De jaarrekening van het voorbije werkjaar zal ook op deze algemene vergadering worden voorgelegd. De algemene vergadering geeft de raad van bestuur kwijting. De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden (zie verder onder lidmaatschap).
 • De raad van bestuur stelt verder alle bestuurlijke daden die binnen haar wettelijke bevoegdheden vallen en conform zijn met de statuten. Waar statutair nodig roept de raad van bestuur de algemene vergadering samen. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging bij rechterlijke en buitenrechterlijke handelingen (statuten art. 15 par. 2).
 • De raad van bestuur benoemt alle ondercommissies:
  • dagelijks bestuur
  • sporttechnisch comité
  • zwemcomité
  • zwemschoolcomité
  • feestcommissie
  • materiaalmeester
  • en alle andere ondercommissies of functies die nodig zijn om zwemclub Z.OL.A.vzw goed te besturen.
  • De raad van bestuur van de club houdt haar zittingen bij voorkeur op de tweede vrijdag van de maand op het uur en de plaats zoals vermeld is op het verslag van de vorige vergadering. De raad van bestuur kan op elk moment de vergaderdatum aanpassen naargelang de noodzaak. De uitnodiging en het verslag worden voor zover mogelijk verspreid via elektronische weg. Elk bestuurslid wordt geacht zelf notitie te nemen voor deze agendapunten die zijn/haar actie of tussenkomst vereisen tegen de volgende vergadering.
  • Er kunnen bijzondere zittingen gehouden worden op vraag van elk bestuurslid. Doch de eventuele beslissingen wordt slechts geldig indien de meerderheid of ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is (statuten art. 14). Toch zal er steeds worden getracht het maximaal aantal bestuurders aanwezig te hebben.
  • De raad van bestuur is alleen verantwoording verschuldigd tegenover de algemene vergadering.
  • Alle leden van de raad van bestuur zijn verkozen voor een termijn van 4 jaar.
  • Nieuwe kandidaten kunnen steeds voorgedragen worden. Hun kandidatuur, gesteund door twee werkende leden moet in handen zijn van de secretaris voor de datum vermeld op de oproepingsbrief van de algemene vergadering en in regel met de statuten art 12 (bloedverwantschap).
  • In geval van vrijwillige ontslagname, overlijden of uitsluiting of bij een tekort aan bestuurders kan de raad van bestuur onmiddellijk bij gewone beslissing in de vervanging voorzien en dit tot de volgende algemene vergadering. De volgende algemene vergadering zal deze beslissing bekrachtigen of vernietigen. Kandidaturen worden steeds op de raad van bestuur besproken. Daarnaast kunnen nieuwe leden worden gecoöpteerd zonder stemrecht.
  • De raad van bestuur is gemachtigd elk bestuurslid uit zijn functie te ontslaan in geval hij/zij blijk geeft van onverschilligheid of in geval hij/zij daden stelt die de goede naam van zwemclub Z.OL.A.vzw in opspraak brengen. Hij/zij die drie vergaderingen van de raad van bestuur in hetzelfde werkjaar afwezig is zonder (schriftelijke, elektronische) verwittiging aan de secretaris, wordt op basis van deze regel ontslagen uit de raad van bestuur. Dit ontslag kan enkel gebeuren bij geheime stemming, waarvoor minimum twee derde van de stemmen van de volledige raad van bestuur is vereist.
  • De functie van secretaris van de zwemcommissie wordt door de raad van bestuur aangesteld of bekrachtigd (bij voorkeur iemand zonder competitiezwemmer). De hoofdtrainer of jeugdsportcoördinator fungeert als voorzitter van de zwemcommissie.
  • De personen, die van de raad van bestuur een functie toegewezen kregen, kunnen door de raad van bestuur steeds uit hun functie worden ontzet in die gevallen waar er problemen zijn voor de goede werking van de club. Uiteraard zal de persoon in kwestie steeds door de raad van bestuur gehoord worden over de klachten. Een geheime stemming met gewone meerderheid zal beslissen over de te nemen maatregelen.

3. De subcommissies

3.1. Het dagelijks bestuur
 • Het dagelijks bestuur is samengesteld uit 4 bestuursleden nl. de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester en administratieve verantwoordelijke van de zwemschool. Minstens 3 van de 5 leden moeten aanwezig zijn.
 • Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat alle lopende zaken van de club dadelijk worden afgehandeld. Zij hebben volmacht van de raad van bestuur om besluiten te nemen en uit te voeren. Zij zullen echter van elke beslissing verslag uitbrengen op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur. De genomen beslissingen moeten met eenvoudige meerderheid van stemmen door de aanwezige leden van de raad van bestuur bekrachtigd worden.
 • Indien de raad van bestuur de beslissingen genomen door het dagelijks bestuur niet bekrachtigt, dan beslist de raad van bestuur wie de beslissing tenietdoet en/of welke maatregelen moeten worden genomen en door wie.
3.2. Het sporttechnisch comité
 • Het sporttechnisch comité is samengesteld uit de jeugdsportcoördinator, alle trainers van de competitiegroepen en de pre-competitiegroep en de vertegenwoordiger van de zwemscholen. De hoofdtrainer/jeugdsportcoördinator fungeert als voorzitter. De hoofdtrainer/jeugdsportcoördinator brengt verslag uit van de vergadering van Het sporttechnisch comité op de eerstvolgende bestuursvergadering.
 • Het inrichten van zwemfeesten (op sportief vlak) en het samenstellen van de programma’s behoren tot de taken van Het sporttechnisch comité.
 • Het sporttechnisch comité dient voorstellen in voor deelname aan zwemfeesten, verplaatsingen naar het buitenland, deelname aan de jeugdkampioenschappen en de Belgische kampioenschappen enz. Deze voorstellen worden met het bestuur besproken.
 • Het sporttechnisch comité vergadert op regelmatige basis. De voorzitter brengt verslag uit van de vergadering op de eerstvolgende raad van bestuur. De voorzitter van de zwemcommissie of zijn gedelegeerde zal op de algemene vergadering verslag uitbrengen van de werking van de zwemcommissie van het voorbije werkjaar. Hij zal ook een overzicht maken van de werking van zwemclub Z.OL.A. vzw op sportief vlak. Hij zal ook de uitzonderlijke prestaties vermelden.
3.2.1. Het zwemcomité
 • Het zwemcomité is samengesteld uit de trainers van de hoofdtrainer/jeugdsportcoördinator, de verantwoordelijke van de zwemschool, de trainer van de recreagroepen, de trainer van de volwassenen, de sportsecretaris en een bestuurslid (indien mogelijk zonder zwemmend kind). De hoofdtrainer/jeugdsportcoördinator fungeert als voorzitter. De hoofdtrainer/jeugdsportcoördinator brengt verslag uit van de vergadering van het zwemcomité op de eerstvolgende bestuursvergadering.
 • De secretaris van het zwemcomité wordt jaarlijks aangesteld door het bestuur. De secretaris(bij voorkeur iemand zonder competitiezwemmer) maakt het verslag op van de vergaderingen van het zwemcomité.
 • Het zwemcomité regelt in overleg met het bestuur de oefenstonden.
 • Het zwemcomité zorgt voor de tucht tijdens de trainingen en wedstrijden.
 • Het zwemcomité vergadert op regelmatige basis.
 • Alle besluiten van het zwemcomité, die financiële weerslag hebben of een grondige invloed hebben op de werking van zwemclub Z.OL.Avzw zijn slechts bindend na goedkeuring door de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur kan uitzonderlijk de genomen beslissingen van de zwemcommissie herroepen.
3.3. Het feestcomité
 • Het feestcomité bestaat uit een hoofdverantwoordelijke en diverse medewerkers. De hoofdverantwoordelijke is gelijktijdig financieel verantwoordelijk voor de acties die het feestcomité inricht.
 • In samenwerking met het zwemcomité en de raad van bestuur helpt het feestcomité bij het inrichten van zwemfeesten.
 • het feestcomité richt in samenwerking met de raad van bestuur alle feestelijkheden in die ertoe moeten bijdragen om de club zowel financieel als moreel te steunen.
 • Het opmaken van omzendbrieven zullen door de verantwoordelijke van het feestcomité gebeuren, doch de raad van bestuur zal steeds zijn goedkeuring moeten geven.
 • Alle winsten door activiteiten van het feestcomité gemaakt, zullen steeds in de algemene kas van de club worden gestort.
 • het feestcomité vergadert naar noodzaak. De verantwoordelijke bezorgt een afschrift van het verslag van deze vergadering aan de algemeen secretaris, die het voorlegt op de zitting van de raad van bestuur.
 • Voor elk feest of activiteit, die het feestcomité wenst in te richten, zal de planning voorgelegd worden aan de raad van bestuur. Enkel bij goedkeuring hiervan zal het budget getekend worden door de algemene voorzitter en kan het geld afgehaald worden bij de algemene penningmeester. Bij elke overhandiging van geld en goederen zal een kwijtschrift worden overhandigd. Bij storting via bankoverschrijving is dit kwijtschrift overbodig.
3.4. De materiaalmeester
 • De materiaalmeester beheert al het materiaal van zwemclub Z.OL.A.vzw Hij is verantwoordelijk voor de bewaring van het materiaal. Hij houdt de stock bij en informeert de raad van bestuur bij uitputting van de stock. Hij brengt advies uit voor de aanschaf van nieuw materiaal.
 • De materiaalmeester zal jaarlijks voor de algemene vergadering de stock opmaken en aan de raad van bestuur overmaken.
 • Elk lid zal het materiaal dat hij/zij in opdracht van zwemclub Z.OL.A.vzw bewaart, beheren als een goede huisvader/huismoeder. Hij/zij zal jaarlijks ten laatste in de maand september de lijst van de materialen die hij/zij beheert op lijsten zetten en overmaken aan de raad van bestuur.

4. Betwistingen

4.1. Ontevreden leden

Een ontevreden lid kan de reden van zijn/haar ontevredenheid schriftelijk kenbaar maken aan de algemeen secretaris. Deze klacht zal dan door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur behandeld worden. Om een klacht in aanmerking te zien komen voor behandeling moet ze in behoorlijke termen opgesteld zijn. Indien het clubbelang dit vergt, kan het voorkomen dat er geen gevolg gegeven wordt aan de klacht. De raad van bestuur is evenwel steeds bereid om samen met de betrokkene de oorzaak van de klacht te onderzoeken en een antwoord te geven.

4.2. Ontevreden commissieleden

Een ontevreden lid kan de reden van zijn/haar ontevredenheid schriftelijk kenbaar maken aan de algemeen secretaris. Deze klacht zal dan door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur behandeld worden. Om een klacht in aanmerking te zien komen voor behandeling moet ze in behoorlijke termen opgesteld zijn. Indien het clubbelang dit vergt, kan het voorkomen dat er geen gevolg gegeven wordt aan de klacht. De raad van bestuur is evenwel steeds bereid om samen met de betrokkene de oorzaak van de klacht te onderzoeken en een antwoord te geven.

4.3. Geschil tussen leden

Volgens de aard van het geschil wordt de bespreking naar de bevoegde commissie gezonden. Deze commissie zal steeds trachten tot een oplossing te komen. De bevoegde commissie heeft steeds recht om een uitspraak te doen en moet haar uitspraak voorleggen aan het dagelijks bestuur. De raad van bestuur zal deze beslissing later bekrachtigen of vernietigen. Een lid kan het niet eens zijn met de genomen beslissing in zijn commissie. Hij/zij kan menen benadeeld te zijn. In dergelijk geval kan hij/zij schriftelijk beroep aantekenen bij de algemeen secretaris. Deze zal het betrokken lid samen met de afgevaardigde van de betrokken commissie uitnodigen te verschijnen op de eerstvolgende zitting van de raad van bestuur. De raad van bestuur zal dan de argumenten horen van de betrokken personen. Na horing zal de raad van bestuur dan overleggen in afwezigheid van de betrokken personen. De beslissing van de raad van bestuur is bindend.

4.4. Geschil tussen commissies

Deze worden in tegenwoordigheid van twee afgevaardigden van de betrokken commissies door de raad van bestuur beslecht. De leden van de commissies betrokken bij het geschil, verlaten de zaal bij de beraadslaging door de raad van bestuur.

4.5. Geschil met K.B.Z.B. en V.Z.F.

Door lid te worden van zwemclub Z.OL.A.vzw aanvaarden de leden tevens het lidmaatschap van de Koninklijke Belgische Zwembond (K.B.Z.B.) en de Vlaamse Zwemfederatie (V.Z.F.) en zijn ze dus verplicht zich te onderwerpen aan de reglementen van de respectieve bonden en deze na te leven. Elk lid, dat met de K.B.Z.B. of de V.Z.F. een geschil heeft, zal op de steun van de club kunnen rekenen voor zover de belangen van de club niet geschaad worden

5. Stemmingen

5.1. Algemeenheden

Over voorstellen wordt zowel in de Algemene Vergadering als in de Raad van Bestuur mondeling gestemd, behalve indien een stemgerechtigde de schriftelijke stemming vraagt. Stemmingen over personen gebeuren steeds geheim. Behoudens gevallen voorzien in de statuten en in dit huishoudelijk reglement worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid van de aanwezigen. De voorzitter heeft bij staking van stemmen de beslissende stem.

5.2. Geldigheid van stemmen

Enkel werkende leden hebben stemrecht (zie verder lidmaatschap en statuten art. 16). De voorzitter van de vergadering zal steeds voor de stemming uitleggen hoe de stemming moet gebeuren. Ongeldige stemmen zijn briefjes waarop niet is gestemd volgens de richtlijnen door de voorzitter of die aanleiding geven tot dubbelzinnigheid. Stembriefjes, die door het stembureel onduidelijk worden gevonden, zullen dan ook als ongeldig aanzien worden.

5.3. Telling en uitslag

Voor de stemming duidt de voorzitter twee stemgerechtigde leden aan om het stembureel te vormen. Deze leden zullen bij voorkeur neutrale personen zijn (indien voor personen gestemd wordt, zijn dat dus personen waarover niet wordt gestemd of geen verwantschap hebben met personen waarover wordt gestemd). Indien dit niet kan, mag de voorzitter beslissen om van deze regel af te wijken. Het stembureel doet onmiddellijk na de stemming een telling, waarna de voorzitter van de vergadering de uitslag bekend maakt. Het resultaat van de stemming wordt door de leden van het stembureel ondertekend en overgemaakt aan de algemeen secretaris. Deze zal deze stukken in het archief minimum 5 jaar bewaren.

6. Lidmaatschap

 • Jaarlijks bepalen de leden van de Raad van Bestuur het lidgeld voor het volgend werkingsjaar.
 • Het werkingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgend jaar.
 • De vereniging onderscheidt twee groepen leden: de werkende leden en de toegetreden leden. Deze laatste groep omvat alle zwemmers van de zwemschool, de Z.OL.A-zwemmers, de Z.OL.A.- zwemmers met CV en de volwassenen al of niet in het bezit van een Z.OL.A.-CV.
 • Elk lidmaatschap van de vereniging houdt kennisname van de statuten en het huishoudelijk reglement in.
 • Achterstallige lidgelden blijven vorderbaar. Indien leden de diverse betalingsverzoeken naast zich neerleggen, begaan zij een voor de vereniging nadelige daad en zal de toegang tot deelname aan activiteiten verboden worden.
 • Nieuwe leden, met een CV-vergunning, die in de loop van het lopende jaar overkomen van een andere zwemclub betalen het volledige lidgeld voor dat werkjaar.
 • Leden van de zwemschool, die later op het jaar aansluiten betalen steeds voor het lopende volledige kwartaal.
 • Toegetreden leden kunnen enkel werkend lid worden na voordracht door twee werkende leden en na aanvaarding van hun kandidatuur door de raad van bestuur. Enkel leden, die het door het bestuur bepaalde lidgeld betalen en meerderjarig (18+ jaar) zijn, kunnen werkend lid worden. Deze voordracht wordt door de raad van Bestuur op de eerstvolgende algemene vergadering bekrachtigd of verworpen. De aanvraag met de bekrachtiging wordt bij de algemeen secretaris bewaard. De kandidaat werkend lid wordt in kennis gebracht van de beslissing.
 • Alle leden zullen onmiddellijk verzekerd worden na het binnenleveren van hun gegevens conform het gevraagde op de voorgedrukte documenten. Zij worden verzekerd via de V.Z.F. bij Arena nv.
 • Alle leden houden zich aan het reglement van inwendige orde, uitgevaardigd door het College van Burgemeester en Schepenen en dat zichtbaar uitgehangen is in elk zwembad.
 • Leden die daden stellen die nadelig zijn voor de vereniging of weigeren de statuten of het huishoudelijk reglement na te leven, mogen bij meerderheid van 2/3de van de stemmen door de Algemene Vergadering worden uitgesloten. Uitgesloten leden kunnen later niet meer toetreden. De uitsluiting van werkende leden is geregeld in de statuten onder artikel 9.

7. Sportreglement

7.1. Trainingen
 • De uren voor de trainingen worden jaarlijks door de voorzitter of de algemeen secretaris bij de bevoegde stadsdiensten aangevraagd.
 • De dagen en uren, waarop deze trainingen doorgaan zullen aan de zwemmers worden doorgegeven langs de normale infowegen. Zwemmers dienen bij twijfel zelf met hun trainer contact op te nemen. Eventuele veranderingen kunnen in overleg met de trainer worden doorgevoerd.
 • Extra trainingen in de schoolvakanties of als voorbereiding van kampioenschappen worden door de voorzitter of de secretaris aan de bevoegde stadsdiensten aangevraagd, uiteraard gebeurt dit telkens in overleg met de trainer.
 • Alle zwemmers/zwemsters die grieven hebben, kunnen deze overmaken aan de algemeen secretaris of aan een ander lid van de raad van bestuur. Deze klachten worden doorgegeven aan de zwemcommissie of aan de raad van bestuur. Deze zullen dan een oordeel vellen.
 • Tuchtmaatregelen: zie document “Reglement competitie en precompetitie”.
7.2. Zwemwedstrijden en vergunning
 • Na aansluiting bij zwemclub Z.OL.A.vzw en betaling van het jaarlijks lidgeld dient elk lid, dat wenst uit te komen in officiële zwemwedstrijden over een competitievergunning (CV) te beschikken. Deze CV zal de secretaris aanvragen bij de V.Z.F.
 • De zwemmer/zwemster met een CV van Z.OL.A.vzw verklaart zich akkoord om in de uitrusting van de club te zwemmen. De prijs van de uitrusting, wordt jaarlijks vastgelegd door de raad van bestuur. Deze uitrusting wordt aangekocht via de materiaalmeester. De uitrusting blijft eigendom van de zwemmer/zwemster.
 • Deze uitrusting zal door alle zwemmers/zwemsters gedragen worden op alle officiële wedstrijden.
 • Elke zwemmer/zwemster zal op het podium plaats nemen in de clubuitrusting.
7.3. Sportreglementen

zwemschool, jeugd en masters: zie aparte documenten.

7.4. Vervoer

Er wordt voor sommige verplaatsingen naar wedstrijden een vergoeding gevraagd aan deelnemers, die niet over vervoer beschikken. Dit bedrag is vermeld op het uitnodigingsformulier dat voor elke wedstrijd aan de zwemmers/zwemsters wordt overhandigd. Uiteraard zijn de kinderen van de chauffeurs vrijgesteld van betaling.

7.5. Officials
 • Onder officials verstaan we hier kamprechters, tijdopnemers, starters, jurysecretarissen. Deze officials die voor de club aantreden krijgen van de club het officieel poloshirt van de provincie. Deze officials moeten een CV hebben van Z.OL.A.vzw.
 • Iedere official krijgt een chrono in bruikleen.
 • Het cursusgeld voor de officials wordt door de club betaald.
7.6. Afgevaardigden
 • Afgevaardigden moeten conform de richtlijnen van de V.Z.F. een CV hebben.
 • De afgevaardigde fungeert op wedstrijden als officiële vertegenwoordiger van de club.
 • De afgevaardigde krijgt een clubuitrusting.
7.7. Trainers
 • Het cursusgeld voor losse trainingscursussen wordt door de club betaald.
 • Het cursusgeld voor aspirant-initiator wordt de helft terugbetaald bij inschrijving en de andere helft bij het behalen van het diploma.
 • Het cursusgeld voor initiator module 1 wordt pas terugbetaald na inschrijving van module 2 & 3.
 • Het cursusgeld voor initiator module 2 & 3 wordt de helft terugbetaald bij inschrijving en de andere helft bij het behalen van het diploma.
 • Het cursusgeld voor instructeur wordt de helft terugbetaald bij inschrijving en de andere helft bij het behalen van het diploma.
 • Het cursusgeld voor trainer B wordt de helft terugbetaald bij inschrijving en de andere helft bij het behalen van het diploma.
 • Het cursusgeld voor trainer A wordt de helft terugbetaald bij inschrijving en de andere helft bij het behalen van het diploma.
 • Het cursusgeld voor jeugdsportcoördinator wordt de helft terugbetaald bij inschrijving en de andere helft bij het behalen van het diploma.
 • Indien de trainer/lesgever na het beëindigen van de cursussen binnen het jaar de club verlaat, zal het cursusgeld voor alle cursussen afgetrokken worden van de laatste onkostenvergoeding.

8. Laureaten

 • Iedereen die lidgeld heeft betaald aan zwemclub Z.OL.A.vzw en een CV heeft van zwemclub Z.OL.A.vzw op het einde van het lopende werkingsjaar (van 1 september tot 31 augustus) en regelmatig aan officiële wedstrijden deelneemt is laureaat.
 • Zoals in het laureatenreglement is meegedeeld wordt de laureatenstand elk jaar afgesloten op 31 december.
 • Het gedetailleerd laureatenreglement wordt minstens eenmaal per jaar op de website en via een nieuwsbrief gepubliceerd. Dit reglement kan ten allen tijde door de zwemcommissie en/of de raad van bestuur worden gewijzigd in overleg met de trainers. De raad van bestuur moet steeds dit aangepaste reglement bekrachtigen.
 • De uitreiking van de aandenkens gebeurt op het jaarlijks Z.OL.A.-feest.
 • De zwemmers/zwemsters, die wel lidgeld betaald hebben, doch die naar een andere club overgegaan zijn tijdens de overgangsperiode van het lopende werkingsjaar, worden niet meer opgenomen in de laureatenstand.
 • Laureaten die niet aanwezig zijn op het Z.OL.A.-feest., verliezen het recht op hun aandenken. Uitzondering hierop wordt gemaakt voor zwemmers/zwemsters die gewettigd afwezig zijn door ziekte of door een verplaatsing voor zwemclub Z.OL.A.vzw.

9. Slotbepalingen

 • Door toetreding tot de zwemclub Z.OL.A.vzw verklaart elk lid zich volledig te onderwerpen aan het huishoudelijk reglement en aan de statuten van zwemclub Z.OL.A.vzw.
 • Ieder lid zal er over waken dat deze reglementen en statuten ook door de andere leden geëerbiedigd worden.
 • Dit huishoudelijk reglement treedt onmiddellijk in werking.
 • Alle voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement moeten schriftelijk gebeuren bij de algemeen secretaris. De raad van bestuur zal dan, indien nodig, een commissie benoemen om die voorstellen te onderzoeken en de vorm in overeenstemming te brengen met het bestaande huishoudelijk reglement van zwemclub Z.OL.A.vzw.
 • Alle activiteiten voor/door de zwemclub Z.OL.A.vzw ingericht, moeten bekend gemaakt worden aan de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt dat deze activiteit al dan niet mag/kan doorgaan. Dit is belangrijk voor het verzekeringsaspect van deze clubactiviteit.
 • In alle gevallen die noch door de statuten, noch door het huishoudelijk reglement zijn geregeld, beslist de raad van bestuur.
Maatschappelijke zetel: Markiezenhof 32 - 2170 Merksem Secretariaat mail: secretariaat.zola@gmail.com Sportsecretariaat mail: sportsecretariaat.zola@gmail.com
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. Door verder te surfen op de site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Lees meer